અંધેરી નગરી ગંડુ રાજા – વાર્તા એક વખત વાંચજો મિત્રો સાથે શેર પણ કરજો…

ભારતેંદુ હરીશચંદ્રજીનું અદભૂત નાટક એક હતું શહેર. એનું નામ અંધેરી નગરી. એનો કારભાર પણ એવો! ચારે તરફ અંધેર! કોઈ વાતનું ઠેકાણું જ નહિ. એનો એક રાજા હતો. તદ્દન ગંડુ! ગાંડિયા…

આંખમાં આંસુ ના આવે તો કહેજો – હૃદયસ્પર્શી વાર્તા વાંચવાનું ચુકતા નહી….

આજે સવારે…..વહેલા ઓફિસ જઈ પહેલું… કામ રાજીનામું લખી…ને મારા સાહેબ ના ટેબલ ઉપર મૂકી દીધું….. અને હોસ્પિટલે મમ્મી પાસે જતો રહયો… હોસ્પિટલ પહોંચી..સાહેબ..ને ફોન કરી ફક્ત એટલું કીધું…આજે હું ઓફિસે…

error: Content is protected !!