અંધેરી નગરી ગંડુ રાજા – વાર્તા એક વખત વાંચજો મિત્રો સાથે શેર પણ કરજો…

ભારતેંદુ હરીશચંદ્રજીનું અદભૂત નાટક એક હતું શહેર. એનું નામ અંધેરી નગરી. એનો કારભાર પણ એવો! ચારે તરફ અંધેર! કોઈ વાતનું ઠેકાણું જ નહિ. એનો એક રાજા હતો. તદ્દન ગંડુ! ગાંડિયા…

error: Content is protected !!